Co to jest Elektroniczna Faktura i jak ją otrzymać?

Elektroniczna Faktura to dokument w formie elektronicznej, wystawiony za towary i usługi sprzedawane przez PRAXIS. Ma taką samą moc prawną jak zwykła faktura. Różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą papierową polega tylko na sposobie jej dostarczania do Partnera.

Żeby zacząć korzystać z Elektronicznej Faktury, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin, pobrać plik Porozumienia, wypełnić i przesłać. W przypadku zmiany danych Partner zobowiązany jest do ponownego przekazania poprawionego Dokumentu zmiany adresu email. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej i powrotu do standardowej wysyłki. W tym celu należy wypełnić Oświadczenie o wycofaniu akceptacji faktur w formie elektronicznej. Wszystkie wymienione dokumenty  należy wypełnić i wysłać na nasz adres korespondencyjny.

Podstawa prawna:

Faktury elektroniczne mają - zgodnie z przepisami - taką samą wartość prawną, jak w formie papierowej. Na ich podstawie możesz dokonać rozliczeń podatkowych. Zasady przesyłania, przechowywania i udostępniania elektronicznych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 roku (Dziennik Ustaw z 28 grudnia 2010 Nr 249 poz. 1661).

Korzyści jakie otrzymujesz dzięki korzystaniu z faktury elektronicznej:

  • Oszczędność papieru - faktura wysyłana jest do Partnera jako załącznik do emaila w formacie PDF.
  • Skrócenie czasu obiegu dokumentów - możliwość wysłania e-faktury na więcej niż jeden adres e-mail, co przyspiesza prace związane z obsługą księgową dokumentów.
  • Mniejsze koszty archiwizacji
  • Troska o środowisko

 

Pobierz plik porozumienia

OPROGRAMOWANIE

Na podstawie własnych doświadczeń, Praxis Invent przygotował kilka aplikacji pomocnych w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Poniżej przedstawiamy listę i charakterystykę aplikacji dostępnych komercyjnie.

 

Aplikacje i Projekty:

  • IMPORT
  • WYSZUKIWARKA
  • PORTAL

 


IMPORT - Okienkowa Aplikacja Importowania Danych

Idea rozwiązania (Funkcjonalność)

Na podstawie konfiguracji zapisanej w arkuszu Excel, aplikacja tworzy w bazie danych MS-SQL struktury tabel, do których importuje dane z plików Excel. IMPORT pozwala zwykłemu Użytkownikowi przenieść dane z Excel do SQL w sposób łatwy i nie wymagający programistycznej wiedzy. Istotnym elementem „przyjaznego” interfejsu użytkownika jest możliwość elastycznej „konfiguracji” IMPORTu, deklaracji zakresu i formatu wczytywanych danych, zgodności danych względem wzorca.
Aplikacja pozwala tworzyć złożone struktury tabel włącznie ze wsparciem struktur „drzew”, słowników (meta-danych, „multi-atrybutów”), danych XML i triggerów.

Architektura rozwiązania

- Microsoft Windows XP, Windows 7
- Microsoft SQL 2005, 2008
- Microsoft Office
- Microsoft .NET
- DTSPackage

Architektura

W pierwszej fazie aplikacja wczytuje i sprawdza poprawność „konfiguracji” IMPORTu. Kontrolowana jest poprawność logiczna (struktura pliku konfiguracyjnego i kompletność zawartych w nim danych) oraz formalna (sprawdzane jest istnienie i poprawność plików źródłowych).
W drugiej fazie tworzone są struktury tymczasowe, a następnie importowane dane pomocnicze i źródłowe ze sprawdzeniem ich poprawności.. Badana jest zgodność z zadeklarowanym typem. Odbywa się kontrola względem kategorii (słowników). W logu pojawia się pełny raport z informacją o zaimportowanych i odrzuconych danych.
W trzeciej fazie dane są konsolidowane oraz tworzone i aktualizowane są definicje struktur. Następnie struktury te są napełniane od początku lub aktualizowane.
W fazie czwartej jest przeprowadzany proces aktualizacji relacji miedzy danymi w oparciu o wbudowane triggery.

Konfiguracja

 


WYSZUKIWARKA - Webowa Przeglądarka Danych Tabelarycznych i Drzew

Idea rozwiązania

WYSZUKIWARKA pozwala prezentować dowolne tabele lub widoki z bazy SQL w przeglądarce internetowej. Wyniki są przedstawiane w postaci tabeli (grida) i drzewa kategorii (tree). Prezentowane wyniki mogą być zawężane poprzez operacje na:
(1) kolumnach i drzewach: zasłanianie i odsłanianie,
(2) wierszach: nakładanie warunków filtrujących na jedną kolumnę lub wiele kolumn,
(3) drzewach: nakładanie warunków filtrujących na gałęzie drzew (kategorie słownikowe).
WYSZUKIWARKA może prezentować różne fragmenty widoków SQL gdyż jej konfiguracja jest zapisana w profilu XML.         - Microsoft Windows 2003, 2008

Architektura rozwiązania

- Microsoft IIS 7
- Microsoft SQL 2005, 2008
- Microsoft .NET 3.5
- Active Directory (LDAP)
- AJAX
- RAD Controls (by Telerik)

Architektura

WYSZUKIWARKA jest internetową kontrolką, zbudowaną zgodnie z modelem MVC (Model-View-Controller) z oddzielonymi warstwami: prezentacyjną i danych. Jest zbudowana na platformie Microsoft ASP.NET w połączeniu z AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
Konfiguracja każdej WYSZUKIWARKI jest zapisana w XML'owym pliku Profilu (kolumnie jest przydzielona: nazwa, dymek, widoczność, kolejność wyświetlania, szerokość, typ, format, zależność względem innych kolumn, itd.).
Bezpieczeństwo zapewnia zarejestrowanie WYSZUKIWARKI w Active Directory (autoryzowany dostęp, określenie źródła danych).
WYSZUKIWARKA może funkcjonować jako niezależny, wolnostojący obiekt lub być elementem złożonego systemu.

Funkcjonalność

WYSZUKIWARKA umożliwia przedstawienie tabeli/widoku bazy danych MS SQL w postaci tabeli wyników. Użytkownik może swobodnie operować kolumnami tej tabeli i przypisanymi jej gałęziami drzew (słownikami), prz. ukrycie, zmiana kolejności i szerokości, sortowanie.
Kluczowe funkcje to możliwość wyświetlania wyników spełniających kryteria wyszukiwania oraz wprowadzenie danych do wyróżnionych kolumn by następnie wykorzystać je w aplikacji współpracującej z WYSZUKIWARKĄ. Kryteria wyszukiwania mogą być nałożone na każdą kolumnę oddzielnie - nałożenie warunków wyszukiwań na kolumnę odbywa się poprzez „Okienko Filtru” przypisane do każdej kolumny, w które należy wpisać warunki i nacisnąć przycisk wyboru 'Filtru'. Gdy warunki nakładane są jednocześnie na kilka wybranych kolumn to wynikiem wyszukiwania są te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria – wtedy wykorzystujemy okienko „Szukaj Globalnie”.
Kryteria wyszukiwania oraz układ kolumn i drzew są pamiętane podczas sesji (do czasu zamknięcia przeglądarki).ale mogą zostać zapisane w Profilu - to pozwala wyświetlić różne wyniki w różny sposób po wybraniu żądanego profilu.

Interfejs

 


PORTAL - Internetowy Okienkowy System Procesowy

Idea rozwiązania

PORTAL składa się z wielu dynamicznie konfigurowanych okien modalnych otwartych w jednej karcie przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie jednocześnie wielu procesów biznesowych (każdy proces w innym oknie) lub przekazywanie zadań pomiędzy Użytkownikami zgodnie z zasadami BPMN. PORTAL zapewnia:
- bezpieczeństwo, gdyż: Użytkownicy i komponenty programowe wymagają rejestracji, autentykacji i autoryzacji z pomocą LDAP - każdy Proces, Rola, Kontrolka, Akcja, Web Service jest mapowany w Active Directory,
- porządek organizacyjny i śledzenie aktywności, gdyż procesowy model wymusza: na Użytkowniku wykonywanie czynności w predefiniowanej sekwencji i zapisanie ważnych przebiegu procesu,
- elastyczność, gdyż ustawienia okien i kontrolek są personalizowane a można równolegle pracować w wielu oknach,
- dostępność, gdyż aplikacja jest dostępna za pomocą przeglądarki Internetowej z każdego miejsca w świecie,
- skalowalność, gdyż wielowarstwowa architektura i Web Service pozwalają swobodnie rozmieszczać składniki.         - Architektura rozwiązania
- Microsoft Windows 2003, 2008
- Microsoft IIS 7
- Microsoft WWF
- Microsoft WCF
- Microsoft SQL 2005, 2008
- Microsoft .NET 3.5
- Active Directory (LDAP)
- AJAX
- RAD Controls (by Telerik)

Architektura systemu

Portal jest internetową aplikacją, zbudowaną zgodnie z modelem MVC (Model-View-Controller), z warstwą prezentacyjną oddzieloną od pozostałych warstw a do jego budowy wykorzystano platformę Microsoft ASP.NET w połączeniu z AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
Jako warstwę komunikacji między Portalem a WorkFlow i WebService'ami wybrano technologię Windows Communication Fundation. Takie rozwiązanie gwarantuje wszechstronność i szybkość wymiany komunikatów.
Windows Workflow Foundation realizuje reguły BPMN i steruje Web Service'ami, w których jest zapisana logika biznesowa. W rzeczywistości Web Service'y są odpowiedzialne za przetwarzanie danych pochodzących z warstwy Workflow i DB (bazy danych).
Web Service'y przechowują oraz pobierają dane z bazy danych MS SQL 2008, warstwy DB.
Pomiędzy warstwami DB oraz WS istnieje warstwa dostępu do danych, która jest odpowiedzialna za autentykację Użytkowników oraz autoryzację każdego zapytania w Active Directory. Każdy Użytkownik operuje na Portalu w obrębie roli mu nadanej w usługach katalogowych. Dostęp do dowolnego komponentu, czy aplikacji w Portalu jest ograniczony z dokładnością do roli.

Model

Funkcjonalność

Po poprawnej autoryzacji Użytkownik zostaje przeniesiony do głównego okna Portalu, które jest budowane dynamicznie z kontrolek zapisanych w profilu przypisanym dla roli Użytkownika. Każda kontrolka musi być zarejestrowana w Active Directory i każde wywołanie kontrolki musi być autoryzowane, czyli dozwolone w zależności od roli Użytkownika oraz Stanu Procesu.
Kiedy Użytkownik wybiera akcję z menu Portalu, wówczas odpowiedni komunikat zostaje wysłany poprzez szynę WCF do WWF, gdzie sprawdzane są prawa dla roli użytkownika do wywołania danej akcji. Z Active Directory są pobierane metody oraz parametry niezbędne do wywołania w/w akcji. Te metody uruchamiają Web Service'y warstwy logiki biznesowej. Każda metoda Web Service'u musi być zarejestrowana w Active Directory. Jeżeli potrzebne jest przekazanie danych z/do bazy danych, następuje to przy pomocy Brokera, który autoryzuje każde zapytanie.
Akcja, kończąc działanie, zapisuje dane i zmiany tj. przejście ze stanu do stanu. Każdy stan jest otwierany w nowym oknie modalnym zaś okno reprezentujące stan poprzedni zostanie zamknięte.

Diagram

Dlaczego takie rozwiązanie?

- Wymagania dla serwera:
MS Windows 2008 Server, MS SQL 2008, MS Active Directory, MS .NET 3.5, MS WCF, MS WFF, AJAX
- Wymagania dla klienta - każdy system z przeglądarką internetową:
Windows, Linux, Mac OS X, Unix
- Prostota obsługi:
interfejsem użytkownika jest przeglądarka internetowa
- Centralne zarządzanie oprogramowaniem:
aplikacja znajduje się na serwerze, jedno miejsce administracji i aktualizacji
- Spójność danych:
wszystkie dane zgromadzone w jednym miejscu
- Dostępność i niezależność od sprzętu:
do działania w systemie wystarczy dowolny sprzęt (komputer, palmtop, telefon) z dostępem do internetu
- Skalarność:
dodanie nowej funkcjonalności lub dodatkowego modułu do aplikacji internetowej jest nieporównywalnie prostsze, tańsze i szybsze niż w przypadku tradycyjnej aplikacji.


Proces produkcji oprogramowania

- Specyfikacja:
na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie
- Projektowanie:
ustalenie ogólnej architektury systemu, wymagań dla poszczególnych jego składowych
- Implementacja:
realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi
- Integracja:
zintegrowanie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu
- Ewolucja:
uruchomienie systemu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie systemu

WYSZUKIWARKA - Webowa Przeglądarka Danych Tabelarycznych i Drzew
Idea rozwiązania
WYSZUKIWARKA pozwala prezentować dowolne tabele lub widoki z bazy SQL w przeglądarce internetowej. Wyniki są przedstawiane w postaci tabeli (grida) i drzewa kategorii (tree). Prezentowane wyniki mogą być zawężane poprzez operacje na:
(1) kolumnach i drzewach: zasłanianie i odsłanianie,
(2) wierszach: nakładanie warunków filtrujących na jedną kolumnę lub wiele kolumn,
(3) drzewach: nakładanie warunków filtrujących na gałęzie drzew (kategorie słownikowe).
WYSZUKIWARKA może prezentować różne fragmenty widoków SQL gdyż jej konfiguracja jest zapisana w profilu XML.         - Microsoft Windows 2003, 2008

Architektura rozwiązania
- Microsoft IIS 7
- Microsoft SQL 2005, 2008
- Microsoft .NET 3.5
- Active Directory (LDAP)
- AJAX
- RAD Controls (by Telerik)

Architektura
WYSZUKIWARKA jest internetową kontrolką, zbudowaną zgodnie z modelem MVC (Model-View-Controller) z oddzielonymi warstwami: prezentacyjną i danych. Jest zbudowana na platformie Microsoft ASP.NET w połączeniu z AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
Konfiguracja każdej WYSZUKIWARKI jest zapisana w XML'owym pliku Profilu (kolumnie jest przydzielona: nazwa, dymek, widoczność, kolejność wyświetlania, szerokość, typ, format, zależność względem innych kolumn, itd.).
Bezpieczeństwo zapewnia zarejestrowanie WYSZUKIWARKI w Active Directory (autoryzowany dostęp, określenie źródła danych).
WYSZUKIWARKA może funkcjonować jako niezależny, wolnostojący obiekt lub być elementem złożonego systemu.

Funkcjonalność
WYSZUKIWARKA umożliwia przedstawienie tabeli/widoku bazy danych MS SQL w postaci tabeli wyników. Użytkownik może swobodnie operować kolumnami tej tabeli i przypisanymi jej gałęziami drzew (słownikami), prz. ukrycie, zmiana kolejności i szerokości, sortowanie.
Kluczowe funkcje to możliwość wyświetlania wyników spełniających kryteria wyszukiwania oraz wprowadzenie danych do wyróżnionych kolumn by następnie wykorzystać je w aplikacji współpracującej z WYSZUKIWARKĄ. Kryteria wyszukiwania mogą być nałożone na każdą kolumnę oddzielnie - nałożenie warunków wyszukiwań na kolumnę odbywa się poprzez „Okienko Filtru” przypisane do każdej kolumny, w które należy wpisać warunki i nacisnąć przycisk wyboru 'Filtru'. Gdy warunki nakładane są jednocześnie na kilka wybranych kolumn to wynikiem wyszukiwania są te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria – wtedy wykorzystujemy okienko „Szukaj Globalnie”.
Kryteria wyszukiwania oraz układ kolumn i drzew są pamiętane podczas sesji (do czasu zamknięcia przeglądarki).ale mogą zostać zapisane w Profilu - to pozwala wyświetlić różne wyniki w różny sposób po wybraniu żądanego profilu.

Interfejs

Strona w budowie

Company Registration Data:

Praxis Invent Sp. z o.o sp.k.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Tel.: +48 22 431 47 60 
Fax:: +48 22 431 47 00
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 
www.praxis.plNIP 
(tax identification number): PL5223042825

National Court Register (KRS) number: 0000601987 - the Company is entered in the business register at the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Department

REGON 
(National Official Business Register) number: 362856893

Registration number in BDO: 000013791

Ещё статьи...

  1. O firmie
Copyright © 2004-2016 PRAXIS Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa All rights reserved.